Overeenkomst inzake behandeling vertrouwelijke informatie


Artikel 1:             Doel
Deze overeenkomst heeft ten doel om de informatie die gebruikt wordt voor de samenwerking en communicatie binnen het digitaal communicatieplatform ComIT, te beschermen. Binnen deze communicatieve omgeving wordt over en weer informatie uitgewisseld met betrekking tot de zorg voor één of meerdere cliënten, met het doel hun ontwikkeling positief te beïnvloeden. Deze informatie wordt door de leverancier van ComIT als vertrouwelijk aangemerkt en dient overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschermd te worden.

Artikel 2:             Begripsomschrijving
Onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan we het volgende:
“Elke kennis, financieel of operationeel gegeven, ervaring of knowhow, ideeën en concepten en informatie van welke aard in welke vorm ook met betrekking tot één of meerdere cliënten en/of hun ouders/verzorgers en/of hun privé situatie die gebruikt wordt binnen de context van ComIT”.

Onder “Ontvangende Partij” verstaan we het volgende:
“Een persoon die deelneemt aan de samenwerking en communicatie binnen ComIT en derhalve Vertrouwelijke Informatie ontvangt en uit dien hoofde deze overeenkomst ondertekent”.

Onder “Mededelende Partij” verstaan we het volgende:
“De partij die de communicatie en samenwerking binnen ComIT faciliteert en als zodanig aangemerkt kan worden als de leverancier van ComIT”.

Artikel 3:             Uitsluiting
Informatie die in het bezit was van de Ontvangende Partij voor de datum van ondertekening van deze Overeenkomst.
Informatie die publiek gemaakt wordt evenwel zonder inbreuk te plegen op deze Overeenkomst.

Artikel 4:             Geheimhouding
De Ontvangende Partij zal na ontvangst van de Vertrouwelijke Informatie:


Artikel 5:             Toegestane mededeling

Indien de Ontvangende Partij behoort tot de categorie “ouderlijk gezag” of “voogdij” zoals omschreven in artikel 1:245 van het Burgerlijk Wetboek én de Vertrouwelijke Informatie heeft betrekking op een persoon die minderjarig is conform artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek, is de Ontvangende Partij gevrijwaard van geheimhouding.

Artikel 6:             Garantie

Beide partijen geven geen enkele zekerheid of garantie betreffende de accuraatheid of volledigheid van de Vertrouwelijke Informatie en de Mededelende Partij heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de Ontvangende Partij met betrekking tot schade in relatie tot, of uitgaande van, het gebruik dat gemaakt wordt van de Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 7:             Toepasselijk Recht

Deze Overeenkomst is opgesteld volgens en wordt beheerst door het Nederlandse Recht. De Partijen gaan ermee akkoord om elk geschil dat ontstaat uit, of in relatie tot, deze Overeenkomst ter beslechting exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de gedaagde.

Artikel 8:             Looptijd

Deze overeenkomst is van toepassing voor onbepaalde tijd.

01-01-2021
ComIT